Deratizácia

Čo ponúkame

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov a iné).

Deratizačné zásahy je dôležité vykonávať hlavne na jar a jeseň, taktiež priebežne počas roka v prípade výskytu, resp. preventívne. Povinnosťou vykonávať tieto zásahy upravuje niekoľko zákonov hlavne zákon 350/2007. Príkaz na vykonávanie jarných a jesenných deratizácií vydáva na základe nového zákona príslušný RUVZ (regionálny ústav verejného zdravotníctva).

Hlodavce spôsobujú hlavne infekčné choroby (salmonela, toxoplazmóza, leptospiróza). Bežne pre ľudí je veľmi nebezpečný ich moč (je prítomný všade tam, kde je alebo bol výskyt hlodavcov).

Deratizáciu – ničenie škodlivých hlodavcov vykonávame

 • v obytných domoch a bytoch, pivniciach a pôdach
 • v administratívnych budovách, školách
 • vo výrobných komplexoch všetkých odvetví
 • v reštauračných a stravovacích zariadeniach
 • v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
 • v skladoch, predajniach a výrobniach potravín
 • v kanalizačných sieťach
 • v objektoch poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby

Pri našej práci využívame najnovšie technológie, ktoré čerpáme zo spolupráce s odborníkmi z čech i zo zahraničia. Našou filozofiou je dobre odvedená práca z hľadiska dlhodobej perspektívy. Preto nás neváhajte kontaktovať, a presvedčiť sa sami.

Dezinsekcia

Čo je cieľom?

Cieľom je ničenie škodlivého hmyzu alebo článkonožcov. Hmyz je významný hlavne z hygienického hľadiska ako prenášač choroboplodných zárodkov a infekčných ochorení. Taktiež spôsobuje výrazne škody na skladovaných potravinách, materiáloch a iných produktoch.

Naším účelom je ničenie škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

Jednotlivé akcie na dezinsekciu sú prevedené vždy s najvýhodnejšími dezinsekčnými prostriedkami. Dezinsekcia pomocou prostriedkov sa stanovuje na koncetrácie a intervaly, ktoré sú prispôsobené hlavne biologickým schopnosťou škodcov, aby sa zabránilo prípadnej odolnosti, kedy môže dezisekciovaný hmyz prežívať aj v nepriaznivých podmienkach, poprípade byť odolný na konkrétnu dezinsekciu.

Dezinsekcia zabráni škodlivému hmyz

 • Strata kvality výrobkov
 • Kontamináciu a znečistenie surovín
 • Hygienické škody
 • Hospodárske škody
 • Prenášať závažné infekčné ochorenia

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme aj dezinsekcii ploštíc. Používame veľmi účinné prípravky na likvidáciu tohto hmyzu.

V praxi majú preventívne opatrenia bohužiaľ len čiastočný účinok a ak dôjde k premnoženiu hmyzu nad únosnú mieru, je treba zasiahnuť k represívnym dezinsekčným metódam.Represívnu dezinsekciu prevádzame za použitia prostriedkov fyzikálnej, biologickej a najčastejšie chemickej povahy, ktoré hmyz priamo usmrcujú, narušujú jeho vývoj alebo vyvolávajú jeho choroby.

Dezinfekcia

Zamedzenie infekcií

Je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Je to taktiež ničenie choroboplodných zárodkov na živých a neživých materiáloch. Dezinfikuje sa praktický všetko (človek, bežné veci, vzduch, voda, zvieratá).

Cieľom je to, aby na predmetoch alebo v prostredí neboli mikróby, ktoré spôsobujú rôzne infekčné ochorenia (salmonelóza, dyzentéria, leptospiróza). Vykonáva sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv).

Dezinfekciu možme tiež definovať ako čistenie predmetu od niektorých alebo všetkých patogénnych organizmov, ktoré môžu spôsobiť infekciu.

Spôsoby dezinfekcie

 

Ochranná dezinfekcia
Vykonávame ju bez vzťahu ku konkrétnemu ohnisku nákazy. Je dôležitou súčasťou komplexných hygienických opatrení. Samozrejme za Vás strážime aj čas, v ktorom je nutné vykonať ochrannú dezinfekciu znovu.

Ohnisková dezinfekcia
Jej cieľom je zneškodňovať choroboplodné zárodky vylučované infekčne chorým jedincom (bacilonosičov) do okolia. Aplikácia je takmer totožná s aplikáciou ochrannej dezinfekcie.

Preventívna dezinfekcia
Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov.